Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Bohuňov

hledej
Návštěv :
Celkem : 1873
Týden : 0
Dnes : 0

Knihovní řád Obecní knihovny Bohuňov

 

 

I.                   Obecná ustanovení

 

Obecní knihovna Bohuňov je základní knihovnou obce ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně (viz par. 4, odst. l knihovního zákona).

 

II.                Povinnosti čtenářů obecní knihovny

 

 1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.
 2. Čtenáři jsou povinni zachovávat v knihovně klid a pořádek.
 3. Jestliže čtenář nedodržuje toto ustanovení, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit knihovně způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

 

III.             Podmínky pro přijetí čtenáře obecní knihovny

 

 1. Čtenářem obecní knihovny se může stát

a)      občan ČR, který má bydliště, pracoviště nebo školu v místě knihovny nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat

b)      občan jiného státu, pokud prokáže svou totožnost (pas, povolení k pobytu)

c)      veřejná instituce.

 1. Čtenářem se občan nebo instituce stává zaregistrováním a vydáním průkazu čtenáře.
 2. Podepsáním přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu a že souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny po dobu, kterou bude čtenářem knihovny.

 

IV.             Čtenářské průkazy

 

 1. Čtenářský průkaz se vystavuje po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu nebo pasu a povolení k pobytu.
 2. Čtenářská přihláška obsahuje jméno, adresu, datum narození, kontakt a podpis čtenáře. Tyto údaje slouží k registraci čtenářů a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V.                Výpůjční řád

 

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení díle a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 2. Mimo budovu může mít uživatel současně vypůjčeno nejvýše 10 dokumentů.
 3. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena.
 4. Čtenář nesmí vypůjčeno dílo půjčovat dalším osobám.
 5. Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo ve stavu, v jakém jej převzal.
 6. Jestliže čtenář nevrátí dílo půjčené mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení.
 7. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí dílo půjčené mimo budovu, bude vrácení vymáháno právní cestou. Vzniklé náklady je čtenář povinen knihovně uhradit.
 8. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit poškození nebo ztrátu knihy a do lhůty stanovené knihovnou škodu nahradit ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které ztrátou nebo poškozením dokumentu vznikly. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo čtenáři pozastavit poskytování všech služeb.
 9. Jestliže dílo není v knihovně, zprostředkuje knihovna výpůjčku z jiné knihovny (dle par. 14 knihovního zákona).
 10. Pro půjčování knihovního fondu platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.

 

VI.             Závěrečná ustanovení

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 19. 7. 2011.

 

 

V Bohuňově dne 18. 7. 2011

 

 

                                                                                           ……………………………………

                                                                                                razítko, podpis